งานบริการซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน


1.อาจารย์ทุกท่านสามารถติดต่อขอยืม Notebook สาย VGA และสายเสียงเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนได้ที่คณะของท่าน

2.อาจารย์ทุกท่านสามารถติดต่อขอยืมรีโมทคอนโทรล LCD Projector และกุญแจเปิดโต๊ะวางอุปกรณ์ การสอนในห้องเรียนเพื่อใช้งาน Visualizer ได้ที่พนักงานรักษาความสะอาดประจำชั้นเรียน

3.หากอาจารย์ท่านใดต้องการใช้เครื่องเล่น DVD ประกอบการเรียนการสอน สามารถติดต่อขอยืมด้วยตนเองเท่านั้น ที่งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11

4.หากต้องการปรับระดับเสียงของเครื่องขยายเสียง สามารถแจ้งได้ที่งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายใน 2112

5.หากพบปัญหาการใช้งาน โต๊ะวางอุปกรณ์การสอนในห้องเรียน, LCD projector และ Visualizer สามารถแจ้งได้ที่งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

งานบริการขอข้อมูลภาพ ข้อมูลวีดิทัศน์ และข้อมูลเสียง


ให้บริการ ข้อมูลภาพนิ่ง ข้อมูลวีดิทัศน์ ข้อมูลเสียง โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องนำแผ่น CD/DVD หรืออุปกรณ์บันทึกอื่นๆมาด้วยทุกครั้งที่ขอข้อมูล เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่สำหรับบันทึกข้อมูล

ผู้ขอข้อมูลต้องมารับข้อมูลด้วยตนเอง ที่งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 11 โดยมีขั้นตอนการขอใช้บริการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องนำแผ่น CD/DVD หรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น Flashdrive มาด้วย

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากนั้นผู้ใช้บริการ ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้งานบริการข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลลงแผ่นหรืออุปกรณ์ที่ผู้ขอใช้นำมาด้วย

ขั้นตอนที่ 4 ในขั้นตอนสุดท้าย เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูล ให้ผู้ขอใช้บริการ ตามวัน-เวลา ที่ผู้ขอกรอกลงในแบบฟอร์ม

งานบริการยืม - คืน โสตทัศนูปกรณ์


ให้บริการยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ โดยผู้ยืมต้องมารับและคืนโสตทัศนูปกรณ์ด้วยตนเอง ที่งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 11

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ต้องนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่ขอใช้บริการ เพื่อมอบไว้ให้เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จะคืนบัตรให้เมื่อนำโสตทัศนูปกรณ์มาคืน

*หมายเหตุ หากอาจารย์ที่ต้องการใช้ สายภาพ สายเสียง และไมค์โครโฟน ในห้องเรียน งานโสตทัศนูปกรณ์ไม่ให้บริการยืม โดยอาจารย์ต้องติดต่อที่คณะของอาจารย์เพื่อยืมเท่านั้น

ถ่ายภาพ / ถ่ายวีดิทัศน์ / บันทึกเสียง


ให้บริการถ่ายภาพ / ถ่ายวีดิทัศน์ / งานบันทึกเสียง แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

งานบริการห้องผลิตสื่อนวัตกรรม (อาคาร 2 ชั้น 11)


ให้บริการห้องผลิตสื่อสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทำสื่อการเรียนการสอน อาจารย์สามารถนำสื่อไปเผยแพร่ผ่าน Website ได้

และสามารถถ่ายทอดสดออกอากาศภายในมหาวิทยาลัยฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยออกอากาศผ่านโทรทัศน์รวมภายในมหาวิทยาลัย ช่อง 16

งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี