การใช้ projector epson ในห้องเรียน โปรแกรม epson สำหรับ windows เวอร์ชั่นต่างๆ
การใช้ projector gygar ในห้องเรียน โปรแกรม gygar สำหรับ windows for pc & notebook
ให้บริการอาคารเรียน ตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ ตามชั้นเรียน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาคารเรียนแต่ละชั้นเรียนจะมี โต๊ะวางอุปกรณ์การสอนในห้องเรียนแต่ละห้องการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ตอนที่ 1 คำชี้แจง

การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ตอนที่ 2 โต๊ะวางอุปกรณ์การสอนในห้องเรียน

การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ตอนที่ 3 ขั้นตอนการใช้ไมโครโฟน

การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ตอนที่ 4 ขั้นตอนการใช้ LCD Projector กับ Visualizer

การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ตอนที่ 5 ขั้นตอนการใช้ LCD Projector กับ Notebook

การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ตอนที่ 6 การสลับการแสดงผลบนจอรับภาพ ระหว่าง Visualizer กับ Notebook

การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ตอนที่ 6 การสลับการแสดงผลบนจอรับภาพ ระหว่าง Visualizer กับ Notebook

การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ตอนที่ 6 การสลับการแสดงผลบนจอรับภาพ ระหว่าง Visualizer กับ Notebook

การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ตอนที่ 7 การปิดโสตทัศนูปกรณ์