ห้องประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

สถานที่ อาคาร 1 ชั้น 15 อุปกรณ์ภายในห้องประชุม ได้แก่

 • ไมค์สาย จำนวน 2 ตัว
 • ไมค์ลอย จำนวน 2 ตัว
 • สายเสียง Notebook
 • LCD Project(เครื่องฉายภาพ)
 • Visualizer(เครื่องฉายภาพ 3 มิติ)


 • ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

  สถานที่ อาคาร 2 ชั้น 8 อุปกรณ์ภายในห้องประชุม ได้แก่

 • ไมค์สาย จำนวน 2 ตัว
 • ไมค์ลอย จำนวน 2 ตัว
 • สายเสียง Notebook
 • LCD Project(เครื่องฉายภาพ)
 • Visualizer(เครื่องฉายภาพ 3 มิติ)


 • ห้องประชุมศรีเจริญ

  สถานที่ อาคาร 3 ชั้น 5 อุปกรณ์ภายในห้องประชุม ได้แก่

 • ไมค์ประชุม
 • สายเสียง Notebook
 • LCD Project(เครื่องฉายภาพ)
 • Visualizer(เครื่องฉายภาพ 3 มิติ)


 • ลานพิกุลจัน

  สถานที่ หน้าทางเดินโรงอาหาร อาคาร 2 อุปกรณ์ได้แก่

 • เครื่องขยายเสียง
 • ไมค์ลอย จำนวน 2 ตัว
 • สายเสียง Notebook


 • โรงอาหารอาคาร 2

  สถานที่ อาคาร 2 ชั้น 1 อุปกรณ์ได้แก่

 • เครื่องขยายเสียง
 • ไมค์ลอย จำนวน 2 ตัว
 • สายเสียง Notebook


 • ลานอเนกประสงค์ อาคาร 3

  สถานที่ อาคาร 3 หน้าทางเดินสำนักอธิกาล อุปกรณ์ได้แก่

 • ไมค์สาย จำนวน 2 ตัว
 • ไมค์ลอย จำนวน 2 ตัว
 • สายเสียง Notebook


 • ลานทางเดิน อาคาร 6

  สถานที่ อาคาร 6 หน้าทางเดิน อาคาร 6 อุปกรณ์ได้แก่

 • เครื่องขยายเสียง
 • ไมค์ลอย จำนวน 2 ตัว
 • สายเสียง Notebook