คู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์ รับชม VDO การใช้งาน แบบสอบถามความพึงพอใจ
scan qrcode

งานบริการห้องประชุม

ให้บริการเปิด-ปิด ควบคุม ดูแลการใช้ห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยฯ

งานบริการห้องเรียน

ให้บริการซ่อมบำรุง ดูแล ระบบภาพ - เสียง ภายในห้องเรียน

งานบริการขอข้อมูล

ให้บริการข้อมูลภาพ วิดีทัศน์ และเสียง ให้แก่หน่วยภายในมหาวิทยาลัยฯ

งานบริการยืม-คืน

ให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ

รายการออกอากาศ

ถ่ายทอดสดรายการออกอากาศกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ

คู่มือการใช้งาน

รวบรวมคู่มือการใช้งานห้องประชุม และห้องเรียน

ผลงานวิจัย
งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาระบบควบคุมห้องประชุมอัตโนมัติ

การพัฒนาระบบควบคุมห้องประชุมอัตโนมัติ โดยสั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การพัฒนาระบบมัลติมีเดีย

การพัฒนาระบบมัลติมีเดียเพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรับชมผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่

การพัฒนาระบบการถ่ายทอดสด

การพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาระบบโทรทัศน์รวม

การพัฒนาระบบโทรทัศน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี