คำชี้แจง


ให้บริการอาจารย์ และนักศึกษา สำหรับถ่ายทอดสด ที่ต้องการผลิตสื่อผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนการสอน โดยออกอากาศผ่านโทรทัศน์รวมภายในมหาวิทยาลัย ช่อง 16