คำชี้แจง


ให้บริการอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ขอใช้บริการถ่ายภาพ / ถ่ายวีดิทัศน์ / งานบันทึกเสียง ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น