งานบริการยืม - คืน โสตทัศนูปกรณ์

คำชี้แจง


ให้บริการยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ โดยผู้ยืมต้องมารับโสตทัศนูปกรณ์ด้วยตนเอง ที่งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11 กรณีนักศึกษาต้องนำบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษามอบไว้ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะคืนบัตรให้เมื่อนำโสตทัศนูปกรณ์มาคืน

*หมายเหตุ หากอาจารย์ที่ต้องการใช้ สายภาพ สายเสียง และไมค์โครโฟน ในห้องเรียน งานโสตทัศนูปกรณ์ไม่ให้บริการยืม โดยอาจารย์ต้องติดต่อที่คณะของอาจารย์เพื่อยืมเท่านั้น