งานบริการทำสำเนา / แปลงไฟล์

คำชี้แจง


ให้บริการทำสำเนา/ไรท์แผ่นงาน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และ งานแปลงไฟล์ โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องมีไฟล์/ต้นฉบับ และต้องนำแผ่น CD/DVD มาด้วยทุกครั้งที่ขอบริการ เพื่อนำให้เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องนำแผ่น CD/DVD มาด้วยทุกครั้งที่ขอใช้บริการ
ขั้นคอนที่ 2 หลังจากนั้นผู้ใช้บริการ ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้งานบริการข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลลงแผ่นหรืออุปกรณ์ที่ผู้ขอใช้นำมาด้วย
ขั้นตอนที่ 4 ในขั้นตอนสุดท้าย เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูล ให้ผู้ขอใช้บริการ ตามวัน-เวลา
ที่ผู้ขอกรอกลงในแบบฟอร์ม