งานบริการขอข้อมูล

คำชี้แจง


ให้บริการ ข้อมูลภาพนิ่ง ข้อมูลวีดิทัศน์ ข้อมูลเสียง โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องนำแผ่น CD/DVD หรืออุปกรณ์บันทึกอื่นๆมาด้วยทุกครั้งที่ขอข้อมูล เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่สำหรับบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องนำแผ่น CD/DVD หรืออุปกรณ์อื่นๆ
เช่น Flashdrive มาด้วยทุกครั้ง
ขั้นคอนที่ 2 หลังจากนั้นผู้ใช้บริการ ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้งานบริการข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลลงแผ่นหรืออุปกรณ์ที่ผู้ขอใช้นำมาด้วย
ขั้นตอนที่ 4 ในขั้นตอนสุดท้าย เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูล ให้ผู้ขอใช้บริการ ตามวัน-เวลา
ที่ผู้ขอกรอกลงในแบบฟอร์ม