งานซ่อมห้องเรียนโสตทัศนูปกรณ์

คำชี้แจง


1.อาจารย์ทุกท่านสามารถติดต่อขอยืม Notebook สาย VGA และสายเสียงเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนได้ที่คณะของท่าน

2.อาจารย์ทุกท่านสามารถติดต่อขอยืมรีโมทคอนโทรล LCD Projector และกุญแจเปิดโต๊ะวางอุปกรณ์ การสอนในห้องเรียนเพื่อใช้งาน Visualizer ได้ที่พนักงานรักษาความสะอาดประจำชั้นเรียน

3.หากอาจารย์ท่านใดต้องการใช้เครื่องเล่น DVD ประกอบการเรียนการสอน สามารถติดต่อขอยืมด้วยตนเองเท่านั้น ที่งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11

4.หากต้องการปรับระดับเสียงของเครื่องขยายเสียง สามารถแจ้งได้ที่งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายใน 2112

5.หากพบปัญหาการใช้งาน โต๊ะวางอุปกรณ์การสอนในห้องเรียน, LCD projector และ Visualizer สามารถแจ้งได้ที่งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา