นายธีรยุทธ ซื่อสัตย์
ตำแหน่ง หัวหน้างานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณวุฒิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวธนวรรณ มั่นอ่วม
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ เทคโนโลยีการศึกษา
ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ สิทธิเสรีกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ การจัดการอุตสาหกรรม
นางสาวจิตโสภา ทับบรรจง
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจันทิมา คุ้มครอง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คุณวุฒิ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
นายฌิรพัฒน์ ภู่ทอง
ตำแหน่ง วิศวกร
คุณวุฒิ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์