นาย ฌิรพัฒน์ ภู่ทอง
ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
คุณวุฒิ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
นางสาว ธนวรรณ มั่นอ่วม
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
นาย ธีรยุทธ ซื่อสัตย์
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ สิทธิเสรีกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ วท.บ. (ไฟฟ้ากำลัง)
นางสาว จิตโสภา ทับบรรจง
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ เทคโนโลยีสารสนเทศ